I see Mono Lake through the haze beyond Granite Mountain Wilderness

IMG_20170901_151420.jpg And the snow-capped White Mountains... Thumbnails Glass Mountain peak: 11123 feet elevation And the snow-capped White Mountains... Thumbnails Glass Mountain peak: 11123 feet elevation And the snow-capped White Mountains... Thumbnails Glass Mountain peak: 11123 feet elevation And the snow-capped White Mountains... Thumbnails Glass Mountain peak: 11123 feet elevation And the snow-capped White Mountains... Thumbnails Glass Mountain peak: 11123 feet elevation